• UAP2835 华为Femto AP设置登陆

    UAP2835 华为Femto AP设置登陆

    密码当初给设置人员给修改了,哎!不是初始密码了,都不知道里面有啥设置的,只知道设置了一个联通服务器地址。登陆IP 172.16.1.0 路由登陆地址192.168.1.1

    04-16 9019 0 lei`s日记